Disclaimer

 

Vanuit medium marjanne is met volledige inzet van onze vakkennis en ervaring gewerkt aan de website en de genoemde producten en diensten. Desondanks aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid die betrekking hebben op (maar niet beperkt tot) de werkwijze en doeltreffendheid van onze hulpverlening, noch op de juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van medium marjanne verstrekte informatie.

Alle algemene informatie op deze website alsmede de aangeboden producten en diensten van Medium Marjanne dienen slechts als achtergrondinformatie. Zij kan niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. Bezoekers/cliënten dienen ook altijd andere informatiebronnen te raadplegen.

Verder wijzen we op de aard van de informatie (over mediumschap, zielscoaching en adviezen op dit terrein) die met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel wij ons doorlopend inspannen om de informatie actueel te houden, kan hierover geen garantie of enige mogelijkheid tot aansprakelijkheid worden gegeven.

Medium Marjanne is niet aansprakelijk voor indirecte schade, die  verband houden  met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Voorts is Medium Marjanne in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door Medium Marjanne geleverde of uitgegeven informatie.

Bezoekers/cliënten vrijwaren Medium Marjanne voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een mogelijk gebrek in te leveren diensten.

 

 

 

 

 

Chat openen
Welkom wat kan ik voor je doen?
Wat kan ik voor jou doen?
Samen praten is samen delen en helen.

Over jezelf praten is het liefdevolste geschenk wat je jezelf kunt geven. Geef jezelf dat cadeau en ontdek wat die liefde met jou doet.